O projekcie

Polscy zesłańcy na Syberii Zachodniej w drugiej połowie XVIII wieku – XIX wieku w oczach Rosjan i ludności syberyjskiej

 

 — Grant badawczy finansowany przez MNiSW w ramach NPRH

W czerwcu 2014 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zespołowi powstałemu przy Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przyznało projekt w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – Moduł 1.2 (Umowa Nr 0098/NPRH3/H12/82/2014).

 — Zakres merytoryczny projektu badawczego —

Celem projektu badawczego jest poznanie, jak środowisko polskich zesłańców postrzegali i oceniali mieszkańcy Syberii – zarówno Rosjanie, jak i rdzenna ludność Syberii. Obiektem zainteresowań badawczych zespołu projektowego będą zesłańcy polityczni, którzy trafiali na Syberię od czasów konfederacji barskiej po represje po powstaniu styczniowym. W związku z tym, że w interesującym nas okresie granice jednostek administracyjnych na Syberii Zachodniej ulegały częstym zmianom, wydzielono obszar Syberii Zachodniej według stosowanego powszechnie w Rosji kryterium geograficznego, według którego granice Syberii Zachodniej stanowią Góry Ural na zachodzie i rzeka Jenisej na wschodzie.

 — Kwerendy archiwalne, biblioteczne i muzealne

W ramach realizacji projektu badawczego zostanie przeprowadzona obszerna kwerenda archiwalna w archiwach, bibliotekach i muzeach znajdujących się na terenie Rosji, Kazachstanu i Polski (Moskwa, Petersburg, Omsk, Tomsk, Tobolsk, Nowosybirsk, Ałmaty, Irkuck, Barnauł, Kraków, Warszawa, Wrocław).
Kwerendą zostaną objęte zarówno materiały rosyjskich instytucji administracyjnych, policyjnych i wojskowych, jak i kolekcje prywatne (tzw. licznyje fondy).

— Upowszechnianie i prezentacja wyników badań naukowych —

W trakcie realizacji pięcioletniego projektu badawczego organizowane będą międzynarodowe konferencje naukowe (w Polsce i Rosji). Zapraszamy do ich udziału wszystkich naukowców podejmujących tematykę polskich zesłańców na Syberii Zachodniej w drugiej połowie XVIII wieku – XIX wieku.
Informacje dotyczące organizacji konferencji naukowych dostępne są na stronie internetowej: www.ujk.edu.pl/nprh3.

— Publikowanie wyników badań naukowych —

Efektem końcowym realizacji projektu będzie opublikowanie wyników badań naukowych w formie publikacji:
+ dwutomowego wydawnictwa materiałów źródłowych,
+ artykułów w czasopismach naukowych polskich i rosyjskich,
+ materiałów pokonferencyjnych,
+ digitalizowanych materiałów źródłowych (dostęp on-line).